Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 170
Faktadel: Genomförandeplaner – Mobilatrygghetslarm.se

Faktadel: Genomförandeplaner

I processteget Utforma uppdrag är genomförandeplanerna centrala. Detta dokument beskrivs av många som Socialtjänstens svåraste dokument att upprätta. Kommunerna har olika riktlinjer och stöd för att skriva och hantera genomförandeplaner. Det krävs endast en snabb sökning på internet för att se att innehåll, omfattning och förutsättningar ser olika ut. Till exempel har kommuner olika förhållningssätt till om genomförandeplanen skall skrivas under eller ej. Övergripande gäller att de skall följas upp och revideras för att vara aktuella i överenskommelse med brukaren. Den juridiska statusen är med detta oklar.

I genomförandeplanen skall framgå hur en insats (beviljat beslut) skall genomföras med hänsyn till brukarens självbestämmande och integritet. Genomförandeplanen ska även innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Den bör användas som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren. Genomförandeplaner ska generellt innehålla information som beskriver vilket eller vilka mål som gäller för insatserna. Vad stödet ska innehålla, vem som utför stödet, om det ingår flera delar i insatserna och i så fall vilka, när och hur stödet ska utföras samt vem som ansvarar för vad. Det skall också framgå när och hur insatserna och genomförandeplanen ska följas upp. För att tillgodose brukarens behov och önskningar ska brukaren och dess eventuella företrädare och om brukaren så önskar även närstående, ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i upprättandet. Det skall också framgå om brukaren deltagit i planeringen och vilken hänsyn som tagits till brukarens önskemål och synpunkter. Om samverkan skett med annan yrkesgrupp skall detta framgå. Genomförandeplanen ska ge utförarens brukarnära personal en tydlig struktur för det praktiska arbetet och uppföljningen av en beslutad insats. Ofta står det i lokala riktlinjer att genomförandeplanen ska påbörjas dag ett, den dag då brukaren får stöd första gången. Inom fjorton dagar ska genomförandeplanen ofta vara skapad och låst som en upprättad handling. I förfrågningsunderlagen och dess ersättningsmodeller krävs ofta en genomförandeplan för att få ersättning.

 

 

 

 

 

 

[1] https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/dokumentation-vad-ska-dokumenteras-i-socialtjansten