Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 170
Bakgrund – Mobilatrygghetslarm.se

Bakgrund

Sedan 2015 har åtta kommuner tillsammans med företaget Posifon, som är leverantör av välfärdsteknologiska tjänster, bedrivet forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU-projekt) Utvecklingssamverkan GPS-larm. Projektet har drivits med syftet att skapa förutsättningar för att kunna införa tjänsten GPS-larm i stor skala med tydlig individanpassning. Projektgruppen har därför valt att utveckla arbetsmetodik och tjänsternas IT-stöd baserat på de frågeställningar som utgjort hinder för ett bredare användande av trygghetslarm som också fungerar utanför hemmet.

I utvecklingssamverkan har personer med olika kompetenser medverkat. Tillsammans har de lång erfarenhet av att arbeta brukarnära i den kommunala omsorgen. Detta har lett till att många utmaningar inom omsorgen har identifierats och analyserats. Projektdeltagarna har haft ett antal workshops, möten och diskussioner med ett flertal myndigheter, såsom Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Sveriges kommuner och regioner, SKR och Polisen. Arbetet med denna rapport initierades då projektets resultat presenterades för utredarna inom den offentliga utredningen S 2018:11/SOU 2020:14 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Den aktuella rapporten baseras på åsikter och ställningstagande som framkommit under projektets gång och har sedan vidareutvecklats och verifierats av andra kommuner i ett utökat uppdrag som författarna genomfört i samverkan med den offentliga utredningen. Författarna av denna rapport skriver samtidigt rapporten, Vägledning för införande och användande av GPS-larm i stor skala, finansierad av Vinnova och deltagande kommuner. I denna rapport fördjupas resonemangen kring införandet av välfärdsteknik och projektets slutsatser redovisas. Många av de frågor och möjligheter som kommuner står inför när de ska införa tjänsten GPS-larm/mobila trygghetslarm belyses i denna rapport.