Deprecated: version_compare(): Passing null to parameter #2 ($version2) of type string is deprecated in /www/webvol18/lj/kr6vqfcdcawt3ek/mobilatrygghetslarm.se/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/experiments/manager.php on line 170
Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI – Mobilatrygghetslarm.se

Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI

Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI är ett verktyg för att möjliggöra att olika aktörer skall kunna fungera, kommunicera och samverka effektivt genom överenskomna regler för dokumentation. Detta görs genom process-, begrepp-samt informationsmodeller. En processmodell beskriver en serie aktiviteter som leder fram till ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. Syftet med en processmodell är att skapa en gemensam bild för aktörer som arbetar mot samma mål. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit sig an att strukturera de övergripande processer och informationsflöden som finns inom landets vård och omsorg och NI är resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Författarnas tolkning av Socialstyrelsens processmodeller i NI 5

Processbeskrivningar tillsammans med det gemensamma språkbruket, som begreppsmodellerna ger, blir då verktyg för att skapa en ökad förståelse och samsyn. NI används således för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov. NI:s processmodeller beskriver de processer som alla som får stöd av socialtjänst eller hälso- och sjukvården genomgår oberoende av organisatoriska gränser. Processmodellen för vård och omsorg är en sammanhållande länk mellan de två verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Den process som brukaren genomgår benämns som Individanpassad process och syftar till att identifiera och förändra brukarens hälsotillstånd samt att följa upp resultatet av detta.

Socialtjänstens processmodell utifrån IBIC:s perspektiv

BIC utgår från socialtjänstens processmodell. Processmodellen ger en helhetsbeskrivning av den individanpassade processen som krävs för att få beslutad socialtjänst. Socialstyrelsens processmodell innehåller aktiviteterna; aktualisera, utreda, besluta, utforma uppdrag, genomföra uppdrag samt följa upp.  IBIC hanterar dock inte processtegen aktualisera och besluta, varför dessa har markerats som vita i nedanstående modell.

 

 

 

Figur 7: Socialtjänstens processmodellen i NI utifrån IBIC:s perspektiv

Processmodell för välfärdsteknik

Inom forsknings- och utvecklingsprojektet Utvecklingssamverkan GPS-larm har parterna valt att inspireras av Socialtjänstens processmodell och utveckla en processmodell som är bättre anpassad för användning av välfärdsteknik, med fokus på GPS-larm. Mer om detta kommer att kunna läsas i skriften ”Vägledning för införande och användande av GPS-larm i stor skala”.

I nedanstående beskrivning av processtegen används denna modell. Skillnaden är att två processteg är nedbrutna ytterligare en nivå för att belysa de olika moment som ska utföras i en process där en individanpassad välfärdstekniktjänst används.

 

 

 

 

Figur 8: Processmodellen vid användande av välfärdsteknik

[1] Se hemsidan mobilatrygghetslarm.se

[1] https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/Models